• Grund
  • Halvblank A
  • Halvblank B
  • Halvblank C
  • Halvmatt A
  • Halvmatt B
  • Halvmatt C
  • Vit halvblank
  • Vit halvmatt

Linoljefärger

Video Mikkel Selder berättar om hur vi gör färger av toppklass

Mikkel Selder ger råd om hur man når ett bra målningsresultat med våra färger:
Video försegla alltid kvistar och kådlåpor med schellack, kvistlack
Video måla fasad med linoljefärg:
Video interiörmålning med linoljefärg
Video hur du tvättar penslar

Våra linoljefärger skiljer sig från andra linoljefärger främst genom att bindemedlet enbart består av torkande oljor från vilka linoljans andra beståndsdelar har avlägsnats genom raffinering. Därför torkar de utmärkt, är hållbara och mögelresistenta.
Läs mer under TEKNOLOGI.

De skiljer sig från alkydolje- och andra syntetiska färger genom att de tränger in i underlagets ytstruktur, fäster permanent och ”andas”, dvs släpper igenom vattenånga men inte flytande vatten. Därför sitter färgen fast i underlaget och detta skadas inte av kondensvatten som samlas under färglagret.

UTOMHUS OCH INOMHUS, PÅ ALLA UNDERLAG, I VALFRI KULÖR 

Våra färger lämpar sig för målning på alla ytor (sågat och hyvlat trä, stål, puts, betong, glas mfl.) utomhus och inomhus och målas till täckande men inte tjocka lager, outspädda ”direkt ur burken”; vanligtvis med en strykning grundfärg och två lager slutstrykningsfärg.
Åtgång: 1 liter för 12–20 m² per strykning beroende på underlag.
Torktid: Under 24 timmar vid 20⁰C och god ventilation.

Vi tillverkar färgerna som zinkbaserad grundfärg, halvblank och halvmatt slutstrykningsfärg, vit samt A-, B- och C-bas för brytning till slutstrykningfärg i brytmaskin med certifierade och moderna pigment. De kan brytas till de allra flesta kulörer i NCS, RAL, British Standard. Grundfärgen kan förpigmenteras.

ENKELT UNDERHÅLL, INGEN OMMÅLNING

Våra färger åldras genom att bindemedlet långsamt bryts ner av UV-strålning. När detta sker, efter någa år eller decennier beroende på läge och väderlek, blir färgen matt och bleknar. Ett tunt lager LINOLJA FERNISSA ersätter det förlorade bindemedlet och återger ögonblickligen ytan sin ursprungliga färg och glans. Med sådant underhåll är färgernas livslängd obegränsad. Om underhållet försummas bildas till slut sprickor i färglagret, ett typiskt smårutgt mönster bildas och enstaka rutor av färg börjar lossna från underlaget. Sådana färgytor från första hälften av 1900-talet är inte ovanliga.

Ladda ner produktdatablad i .pdf:
LINOLJEFÄRG GRUND
LINOLJEFÄRG HALVMATT A-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT B-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT C-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT VIT
LINOLJEFÄRG HALVBLANK A-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK B-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK C-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK VIT

SCHELLACK

Ladda ner bruksanvisningen i .pdf här eller läs den nedan.

BRUKSANVISNING

Måla först en strykning LINOLJEFÄRG GRUND och sedan slutstrykningsfärg, gärna två lager.
Låt färgen torka ordentligt mellan strykningarna.

Måla inte på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen går under 5°C. Sörj för god ventilation.

Blanda så färgen blir homogen

Skrapa upp allt pigment från burkens botten. Rör om tills färgen ser ut att vara väl blandad. Om du rör om med en sticka och inte en roterande färgblandare: Stäng sedan locket och skaka burken.

Späd inte ut färgen, måla ”direkt ur burken”. OBS: Färgerna är vattenfria och förstörs om de späds med vatten.
Måla alla lager noggrant med täckande men inte tjocka lager.
Penselmålning: Arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta. Läs mer nedan om målning på olika material.
Målning med spruta eller roller: Iaktta speciell noggranhet för jämn yta.

Tvätta penslar och rollers med stark såpa, t.ex GROVSÅPA. skölj sprutan med lacknafta.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING: Färgen innehåller oxiderande fettsyror. Trasor mm. som fuktats av den bör brännas, torkas på icke brandfarlig plats eller sänkas i vatten innan de kastas.

Grundfärgen är viktig

Stryk först ett lager LINOLJEFÄRG GRUND, vit eller förpigmenterad. Den bildar en bra målningsgrund och gör att täckfärgen kan appliceras jämnare.
Det zinkbaserade pigmentet i LINOLJEFÄRG GRUND är effektivt för att motverka mögel, mossor, lavar och annan påväxt. Grundmålningen kan bortlämnas när du målar slutna ytor, t.ex målar på glas eller målar över gammal färg inomhus.

Linoljefärg kräver omsorgsfullt målningsarbete

Linoljefärg flyter inte ut av sig själv utan måste arbetas ut till jämna och täckande lager.
Du behöver inte trycka hårt med penseln; bindemedlet tränger in i underlagets ytstruktur även om du inte trycker alls.
Ta upp en liten mängd färg på penseln, direkt från burken.
Arbeta sedan ut färgen med lätta penseldrag tills färglagret är jämnt och täckande men inte tjockt.
Upprepa när det inte mera kommer färg från penseln.
Måla alla färglager, inklusive grundfärgen lika noggrant. Slarvig grundmålning kommer att synas i slutresultatet.

Torktiden varierar
Färgen torkar genom bindelmedlets oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I en lackbox kan färgen bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Starka färger gjorda med C-bas kan ha upp till dubbel torktid jämfört med LINOLJEFÄRG GRUND.

Linoljefärg härdar långsamt ut sedan den torkat
Sedan färgen har torkat, inom ett dygn vid 20°C och god ventilation, fortsätter bindemedlets oxidering dvs härdning under några veckor. Därvid uppstår mikroskopiska sprickor i färglagret som släpper igenom molekyler av vattenånga men inte vatten i vätskeform, villket har ytspänning. Färgytan får sin slutliga glans när härdningen är fullständig. Speciellt om du har målat litet ojämnt kan ytans glans variera. Skillnaderna försvinner när härdningen är fullständig. Ytan kan dofta svagt av linolja under härdningen. Därefter är den helt luktfri.

BEAKTA VID MÅLNING MED SPRUTA

I Airmix sprutor krävs ett relativt högt tryck i tillsatsluften för att uppnå en tillfredställande dimma. Trycket bör dock inte vara allt för stort på färgen.

BEAKTA VID MÅLNING PÅ OLIKA SLAGS MATERIAL

Trä
Impregnera särskilt utsatta ytor utomhus med GRUNDOLJA innan målning. Försegla kvistar och kådlöpor med SCHELLACK innan du målar. Spackla efter att ytan har grundmålats med LINOLJEFÄRG GRUND. Målnig på hyvlat trä: Se instruktionerna nedan för SLÄTA YTOR.

SLÄTA YTOR, t.ex paneler, dörrar
För att få en jämn yta med så litet penseldrag som möjligt: Lägg på färgen i en riktning så du får ett tunnt men täckande och möjligast jämnt färglager. Korsstryk utan att  ta mer färg på penseln, alltså stryk i motsatt riktning för att jämna ut färgen. Släta ytan genom att med fjäderlätt hand föra penseln i samma riktning som du lagt på färgen. Lägger du på för tjockt blir det svårt att jämna ut penseldragen.  

Puts eller betong
Ytan är kraftigt sugande och behöver mättas för att uppnå en tillfredställande och jämn glans. Detta görs lättast genom att måla grundfärgen vått i vått: Måla en strykning LINOLJEFÄRG GRUND och genast därefter en strykning till. Med denna metod eliminerar du risken för ett flammigt slutresultat.

Speciellt porösa ytor
MDF, kritad men inte flagnad färg, slitna taktegel av betong, speciellt böjda nockstycken, slitna fibercementplattor mm. kan vara så porösa att LINOLJEFÄRG GRUND inte förmår sluta ytan tillräckligt för täckfärgen.
Påför först ett rätt rikligt lager GRUNDOLJA på sådana ytor.  Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar GRUNDOLJA. Påför och sprid tills hela ytan är mättad. GRUNDOLJA som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Avlägsna därför noggrant all GRUNDOLJA som eventuellt har blivit kvar på ytan efter 1-2 timmar.
Grundmåla sedan GRUNDOLJAn har torkat.

Korroderad metall
Avlägsna lös rost, färgrester, fett osv. med t.ex. högtryckstvätt. Hårt sittande ytrost behöver inte avlägsnas. Påför ROSTSKYDDSOLJA då ytan är helt torr. Avlägsna överskottet efter 1-2 timmar. Måla enligt dessa instruktioner sedan oljan torkat.

Rena, torra metallytor målas enligt anvisningarna för  SLÄTA YTOR ovan.

Galvaniserat plastbelagt plåttak
All färg avlägsnas innan behandling, dock inte galvaniseringen. behanlda med ROSTSYDDSOLJA och måla enligt instruktionerna för korroderad metall ovan.

Glas
Glas har traditionellt målats med linoljefärg, till exempel skyltfönster. Måla gärna på baksidan av glas. Då får du en perfekt yta sedd från framsidan. Vid dekorationsmålning på glas behövs ingen grundfärg. Se instruktionerna ovan för målning på SLÄTA YTOR.

UNDERHÅLL

Målade ytor kan tvättas med vatten och sura eller neutrala tvättmedel sedan färgen torkat.

VARNING: Använd inte alkaliska tvättmedel, t,ex, GROVSÅPA då färgen reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta färglagret och ytan måste målas om. Tvätt med såpa är således ett utmärkt sätt att ”nollställa” en nersmutsad eller skadad yta till målningsgrund för ett nytt färglager.

Om färgen blir matt och blek, ”kritar”, applicera ett tunt lager LINOLJA FERNISSA på den rena och torra färgytan med en pensel, en enkel trädgårdsspruta eller strykspray. Oljan ersätter bindelmeldet som UV-strålningen har sönderdelat och ytan återfår ögonblickligen sin ursprungliga kulör och glans.
För att bibehålla den nymålade ytans glans: Applicera vid behov LINOLJA FERNISSA enligt ovanstående.